skip to Main Content

کپسول آتش نشانی بیوورسال

کپسول آتش نشانی بیوورسال به صورت کنسانتره فرموله شده و به وسیله آب رقیق می شود لذا قابلیت های عملیاتی گسترده ای دارا می باشد .

بیوورسال با قابلیت محصور کردن هیدروکربن ها، آتش را به گونه ای مهار می کند که در هنگام عملیات و پس از عملیات هر ناحیه خاموش شده امکان اشتعال مجدد را نخواهد داشت.

بیوورسال دوستدار محیط زیست ، غیر مخرب برای انسان و حافظ زیستگاه گیاهان ، جانوران و میکروارگانیسم های زنده در طبیعت می باشد و از ایجاد هرگونه خوردگی و صدمه به تاسیسات  و تجهیزات جلوگیری می نماید .

گازهای مشتعل نشده در آتش های پر حجم از بروز پدیده خطرناک بک درافت جلوگیری نموده و امنیت و سلامت آتش نشانان را تضمین می کند.

بیوورسال خاموش کننده ای بی نظیر با تکنولوژی فوق مدرن برای خاموش کردن آتش های پرحجم با توانایی مهار آتش در فضای سه بعدی می باشد.

بیوورسال به صورت مایع کنسانتره فرموله شده و به وسیله آب رقیق می شود لذا قابلیت های عملیاتی گسترده ای را دارا می باشد.

 

کپسول آتش نشانی بیوورسال

بیوورسال با خنثی کردن گازهای مشتعل نشده در آتش های پر حجم از بروز پدیده های خطرناک Back draft  و flash over  جلوگیری نموده وموجب امنیت و سلامت آتش نشانان می گردد.

 

الف) نحوه عملکرد بیوورسال در خاموش نمودن آتش :

خاموش کننده بیوورسال بر روی هر چهار وجه موثرو مولد در حریق عملکرد مثبت و قوی و همزمان دارد.

١-  اکسیژن : بیوورسال با کمک دترجنت های خود لایه ای از فوم غیر سمی بر روی آتش ایجاد می کند که از تبادل اکسیژن با مواد سوختنی جلوگیری می نماید.

٢ – حرارت : بیوورسال با کمک مواد فعال در سطح خود کشش سطحی آب را از – 72mN/m به 12mN/m کاهش داده و سبب نفوذ پذیری و افزایش فوق العاده خاصیت سرد کنندگی آب شده و دمای آتش را سریعا کاهش می دهد.

٣ – سوخت : مواد محصور کننده بیوورسال مولکول های سطحی سوخت را محصور و محبوس می کند به نحوی که توان تبخیر وخاصیت سوختی خود را از دست می دهند و مجددا نیز قابل اشتعال نیستند.

4- زنجیره آتش : بیوورسال با محصور کردن و جذب گاز های متصاعد شده و نسوخته، زنجیره آتش را قطع نموده و از هر گونه انفجار جلوگیری می نماید.

 

ب) روش خاموش نمودن آتش به وسیله بیوورسال :

١ – در هنگام آتش سوزی ، با در اختیار داشتن مواد بیوورسال خونسرد باشید، عجله نکنید و نترسید ، ابتدا با پاشش مواد بیوورسال از فاصله دور به داخل آتش ، شعله های آتش را مورد تهاجم  قرار دهید در اندک زمانی شعله های آتش فرو خواهد نشست .

٢ – در مرحله بعد به آتش نزدیک شده و نقاط پر شعله را با دور زدن آتش مورد تهاجم قرار دهید.

در مرحله آخر شعله های باقی مانده را اطفاء نموده و سطح مواد سوختی را به طور کامل با مواد بیوورسال پوشش دهید.

 

ج ) اطفاء حریق گروه جامدات اشتعال پذیر:

١ – بیوورسال پس از پاشیده شدن بر روی جامدات در حال اشتعال مانند چوب و لاستیک به سرعت به لایه های سطحی نفوذ نموده و ضمن سرد کردن سطح جامد منافذ سطحی  را مسدود نموده و مانع شکل گیری و خروج گازهای مشتعل شونده شده و تغذیه آتش را مختل نموده  و سبب خاموش شدن آتش می شود.

٢ – بیوورسال با تولید سریع و فراوان بخار آب فضای آتش را به سرعت سرد نموده و با جایگزینی بخار آب بین گاز های مشتعل نشده و اکسیژن ،آتمسفر آتش را رقیق نموده و مانع تداوم شکل گیری شعله شده وشعله های شکل گرفته را از فضای آتش دور نموده و مهار می کند.

٣ – بیوورسال با جذب و محصور نمودن هیدروکربورهای آزاد شده در فضای آتش مانع ترکیب آنها با اکسیژن شده و واکنش های زنجیره ای آتش را مختل می نماید.

٤ – لایه های محافظ بیوورسال از احتراق مجدد مناطق خاموش شده جلوگیری نموده مانع برگشت شعله می شود.

 

د) اطفاء حریق گروه مایعات اشتعال پذیر:

١ –  پس از پاشیده شدن بر روی مایعات در حال اشتعال مانند بنزین و گازوئیل مولکولهای هیدروکربون سطح مایع را محصور نموده وبا ایجاد یک لایه محافظ از تبخیر مایع جلوگیری نموده و تولید گازهای اشتعال پذیر را متوقف می کند.

٢ – با ایجاد فوم بر سطح مایع مانع نفوذ اکسیژن لازم جهت احتراق شده و انرژی تابشی شعله بر سطح مایع را کاهش می دهد.

٣ –  با تولید سریع و فراوان بخار آب فضای آتش را به سرعت سرد نموده و با جایگزینی بخار آب بین گاز های مشتعل نشده و اکسیژن ، آتمسفر آتش را رقیق نموده و مانع تداوم شکل گیری شعله شده و شعله های شکل گرفته را از فضای آتش دور نموده و مهار می کند .

٤ – بیوورسال با جذب و محصور نمودن هیدروکربونهای آزاد شده در فضای آتش مانع ترکیب آنها با اکسیژن شده و واکنش های زنجیره ای آتش را مختل می نماید.

٥ – لایه های محافظ بیوورسال از احتراق مجدد مناطق خاموش شده جلوگیری نموده و مانع برگشت شعله می شود.

ذ) اطفاء حریق گروه گاز های اشتعال پذیر:

بیوورسال با ایجاد اختلال در واکنش های زنجیره ای لازم جهت تداوم احتراق گاز های مشتعل شده،وجذب و محصور نمودن مولکولهای هیدروکربونی ، حریق حاصل از این گونه مواد رابه سرعت اطفاء می نماید.

 

ر) اطفاء حریق های الکتریکی :

١ – در عملیات اطفاء حریق های الکتریکی به منظور حذف منشاء مولد حریق و جلوگیری از صدمات وارده به تجهیزات در اثر افزایش جریان الکتریکی ابتدا باید جریان برق را قطع نمود.

٢ – حریق های الکتریکی ،حریق هایی هستند که محصول افزایش دما در اثر اتصال کوتاه و بالا رفتن جریان و ایجاد جرقه در سیم های حامل جریان و قطعات متشکله مدار می باشند.

٣ – حریق حاصل از مواد تشکیل دهنده قطعات و مدارات الکتریکی را می توان با استفاده از مواد خاموش کننده بیوورسال پس از رعایت اصول ایمنی مبارزه با حریق های الکتریکی به راحتی اطفاء نمود.

٤ – در حریق های ابزار دقیق الکترونیک که هدف علاوه بر اطفاء حریق حفظ ماهیت این گونه ابزار حساس می باشد نمی توان از مواد بیوورسال استفاده نمود و به جای آن میتوان از خاموش کننده آئروسل های اتوماتیک و هوشمند استفاده نمود.

 

ز ) اطفاء حریق گروه روغن های خوراکی :

بیوورسال توانایی اطفاء حریق های حاصل از احتراق روغن های خوراکی را دارا می باشد و علیرغم دارا بودن ٩٤ درصد آب ، سبب انفجار و پاشش  خطرناک  روغن داغ نخواهد شد.

 

ژ ) اطفاء حریق گروه فلزات مشتعل شونده :

بیوورسال توانایی اطفاء حریق های حاصل از فلزات مشتعل شونده مانند منیزیم را دارا می باشد.

در شرکت ایمن تیام سپاهان فروش و شارژ کپسول آتش نشانی بیوورسال انجام می شود .

 

کپسول آتش نشانی بیوورسال

 

* قابلیت بیوورسال در پاکسازی محیط زیست :

بیوورسال علاوه بر توانایی فوق العاده در اطفاء حریق، قابلیت پاکسازی هیدروکربورهای نفتی از اکو سیستم را نیز دارا می باشد.

لکه های نفتی به صورت لایه های یکپارچه بر سطوح فوقانی آب قرار گرفته و ارتباط اکسیژن هوا و اکوسیستم را قطع نموده و سبب مرگ و میر جانداران و کاهش کلنی باکتری های نفت خوار می شود .

مواد بیوورسال لایه های یکپارچه نفتی را به صورت مشبک در آورده آنها را در سطوح وسیعتری توزیع می کند و از این طریق ارتباط اکسیژن با اکو سیستم را بر قرار نموده و سبب تکثیر و افزایش کلنی باکتریهای نفت خوار شده  و شرایط را برای تجزیه هیدرو کربن های از هم باز شده توسط باکتری ها تسهیل می کند.

 

* توجیه اقتصادی :

ضریب مصرف مواد بیوورسال در عملیات اطفاء بسیار پایین بوده لذا با مصرف کمتری از مواد حجم زیادی از حریق اطفاء  گردیده و هزینه های اطفاء  کاهش می یابد.

در بسیاری از موارد تغییر تجهیزات برای استفاده از مواد بیوورسال نیاز نمی باشد لذا هزینه های تغییر تجهیزات حذف خواهد شد.

بیوورسال خورنده نبوده و تجهیزات را در مقابل خوردگی محافظت نموده و عمر مفید تجهیزات را افزایش می دهد و همچنین موجب صرفه جویی و کاهش در هزینه های تعمیر و نگهداری می گردد.

سرعت عملیاتی بالا و قابلیت های بی نظیر بیوورسال سبب تسریع در عملیات اطفاء و کاهش هزینه خسارت های ناشی از آتش سوزی خواهد شد.

قابلیت های زیست محیطی و خواص پالایش اکو سیستم مواد بیوورسال سبب کاهش هزینه خسارت های وارد شد.

 

Summary
خدمات ایمنی آتش نشانی
Service Type
خدمات ایمنی آتش نشانی
Provider Name
ایمن تیام سپاهان, Telephone No.40337400
Description
کپسول آتش نشانی بیوورسال به صورت کنسانتره فرموله شده و به وسیله آب رقیق می شود لذا قابلیت های عملیاتی گسترده ای دارا می باشد . بیوورسال با قابلیت محصور کردن هیدروکربن ها، آتش را به گونه ای مهار می کند که در هنگام عملیات و پس از عملیات هر ناحیه خاموش شده امکان اشتعال مجدد را نخواهد داشت.
This Post Has 4 Comments
    1. سلام مواد آماده به کار در واقع موادی هستند که برای قابل استفاده شدن از مواد خام به دست می آیند . مثل همین بیوورسال که از ترکیب مواد خام آن با حجم معینی از مواد استاندارد ، مقدار ثابتی بیوورسال به دست می آید که میتوان از آن برای شارژ کپسول استفاده کرد .

    1. سلام کپسول آتش نشانی بیوورسال خودش جزو یکی از انواع دسته های خاموش کننده می باشد . رنگ بدنه سیلندرهای بیوورسال سبز کمرنگ می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top
با ما تماس بگیرید